Ne mogu da pošaljem SMS

Ukoliko pokušavate da pošaljete SMS a naš sistem ga ne registrujete najverovatniji problem je što na vašem broju nije uključena VAS usluga.
Morate kontaktirati vašeg mobilnog operatera i zatražiti aktivaciju VAS usluge.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us